Priprema tendera

RPP ima potrebna znanja za pripremu tenderske dokumentacije za nabavku i montiranje opreme u elektrani u skladu sa uobičajenim zahtevima banaka. Dokumentacija se priprema za ugovore finansiranih od strane banaka za isporuku, montažu i puštanje u rad svih elektrana obnovljivih izvora energije kao što su vetroelektrane, solarne elektrane, itd., ali i drugih objekata kao što su trafo stanice, postrojenja, itd.

Sva tenderska dokumentacija može biti pripremljena i na engleskom ma zahtev klijenta.

Ovako pripremljenu dokumentaciju treba koristiti u slučajevima kada priroda i kompleksnost elektrane i opreme je takva da se samo postrojenje ne može primiti bez testiranja, procesa puštanja u rad i procedure tehničkog prijema.
Dokumentacija može uključiti proceduru jednostepenog ili dvostepenog tendera. Izbor koji će pristup biti realizovan može izvršiti klijent ili banka koja finansira projekat u skladu sa datim okolnostima. Izbor zavisi od kompleksnosti ugovora i trenutnih okolnosti sa aspekta poručivanja i implementacije, i biće stvar dogovora između banke i klijenta.

Sve informacije i podaci koji se tiču određenog ugovora i zahtevi učesnika tendera biće pripremljeni sa naše strane (svi relevantni i dostupni podaci iz projekata, tenderski podaci, posebni uslovi iz ugovora, tehničke specifikacije i crteži, itd.).

Sporazum o pripremi tenderske dokumentacije sadržaće sledeće korake:

A

Poziv na tender

Potrebno je da obezbedi sve relevantne informacije koje će omogućiti potencijalnim izvođačima radova da razmotre svoje učešće. U pozivu biće naznačene svi važni tenderski kriterijumi procene ili kvalifikacioni zahtevi (na primer zahtev u pogledu minimalnog iskustva u izgradnji i montaži sličnih elektrana, postrojenja i opreme). Poziv na tender mora biti inkorporiran u ostatak tenderske dokumentacije. Sve informacije koje sadrži moraju biti odražavati i biti dosledan ostalim delovima tenderske dokumentacije.

B

Preliminarna provera tendera

Provera svih ponuda da li je sve generalno u redu (da li su ponude kompletne, da li su napravljene grube računske greške, da li su svi dokumenti ispravno popunjeni i potpisani, itd.).

C

Komercijalna procena

Poređenje ponuda bi trebalo biti bazirano na uslovima Franko fabrika elektrane i opreme uzimajući u obzir poreklo opreme (ako se oprema poručuje van zemlje); dodatni troškovi transporta, svi montažni radovi i druge usluge koje se predviđaju ugovorom i drugi faktori za evaluaciju koji su psecficirani u tenderskim podacima.

D

Naknadna ocena

Uzima u obzir finansijske, tehničke i proizvođačke mogućnosti, posebno radove u toku, buduće obaveze i aktuelne sudske sporove.

Forma za kontakt

Potrebna Vam je izrada tenderske dokumentacije?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.